Beginselen

 

Van oudsher draagt Veenendaal een christelijk stempel. Dat stempel is nog steeds merkbaar als op zondag duizenden mensen naar de kerk gaan om daar Gods Woord te horen. Op dat christelijke karakter van Veenendaal moeten we zuinig zijn. Niet zozeer omdat het een goede traditie is, maar in de eerste plaats omdat de Heere God van ieder persoonlijk een christelijk leven vraagt. Hij belooft ook een volk te zullen zegenen als dit zich houdt aan zijn geboden. Daarmee wordt niet alleen voorspoed en welvaart bedoeld, maar vooral ook de belofte van geestelijke zegeningen.

En zonder die zegen kunnen we het niet stellen. Wat is er immers niet een verwarring in onze samenleving, die God verlaat en met Zijn Woord steeds minder rekening houdt. Niet voor niets moet er steeds weer over 'waarden en normen' gepraat worden. De SGP is van mening dat die waarden en normen gevonden worden in de Bijbel, het Woord van God. Dat geldt niet alleen nu, maar ook in de toekomst.

De Staatkundig Gereformeerde Partij belijdt dat God Zijn wil geopenbaard heeft in Zijn Woord, de Bijbel. Zij erkent dat de soevereiniteit van God over alles gaat, en dat ieder gehouden is zich te onderwerpen aan Gods wet. De Heere God heeft Zijn geboden aan de mens gegeven tot zegen. De SGP is er van overtuigd dat het tot welzijn van de samenleving is als zij zich richt naar Gods Woord. Daarom is de Bijbel de grondslag van de SGP. De SGP acht zich daarbij gebonden aan de gereformeerde belijdenisgeschriften.

Het beleid dat de SGP voorstaat of waaraan zij haar steun geeft, zowel waar het gaat om stellingname in principiële zaken als om meer zakelijke aangelegenheden, wenst zij aan het Woord van God te toetsen. Op deze wijze streeft de SGP ernaar om Gods geboden tot meerdere gelding te brengen in de samenleving.

De raadsleden van de SGP brengen de erkenning van Gods soevereiniteit onder meer tot uitdrukking door bij hun installatie de ambtseed af te leggen.

Voor meer informatie en/of het beginselprogramma van de SGP, ga naar www.sgp.nl