HomeNieuwsWeer een stap dichter bij onze voorkeursvariant Rondweg Oost

Weer een stap dichter bij onze voorkeursvariant Rondweg Oost

Publicatiedatum: 26 jan. 2019

Weer een stap dichter bij onze voorkeursvariant Rondweg Oost

 

Gemeenteraadsvergadering 24 januari 2019

 

Nog maar 20 jaar geleden zag het oostelijk deel van Veenendaal er heel anders. Een eerste deel van de veelbesproken Rondweg Oost werd in 2001 aangelegd. Gefaseerd volgden de jaren daarop meerdere onderdelen. In 2008 werd de gehele rondweg feestelijk geopend door toenmalige PvdA-wethouder Sanders. Ondanks het toch wel hilarische feit dat de openingsact mislukte vanwege een stuurfout van deze wethouder, bracht de weg veel goeds voor geheel Veenendaal. Niet in de laatste plaats vanwege de ontlasting van de Rondweg West.

 

Ondertussen stond de tijd niet stil en kan het de vaste reizigers over de Rondweg Oost de afgelopen jaren onmogelijk zijn ontgaan. Er werden twee wijken gebouwd: eerst Dragonder Oost en vanaf ongeveer 2010 Veenendaal Oost. Prachtige wijken waar het goed wonen en ontspannen is. Dragonder Oost naderde rond 2005 zijn voltooiing. In Veenendaal Oost staan inmiddels 1200 woningen en appartementen. En in rap tempo komen daar de komende jaren nog eens duizend woningen bij. En daar blijft het niet bij als ook Groenpoort ontwikkeld gaat wordt.

Aan een winkelcentrum wordt hard gewerkt. Straks kunnen de bewoners van Veenendaal Oost gebruik maken van een van de grootste Lidl-vestigen in Nederland en een Albert Heijn-supermarkt. En ja, het ligt voor de hand dat met name deze Lidl-winkel een bovenwijkse en misschien zelfs wel regionale functie krijgt.  

 

Met gemiddeld zes verkeersbewegingen per huishouden per dag, vermenigvuldigd met de 2000 woningen die er over enkele jaren staan, het winkelend publiek en ouders die hun kinderen van en naar school of naar de sporthal brengen wordt het druk. Dit heeft consequenties. En het is goed deze als raad ook serieus te nemen. De ontwikkelingen zoals geschetst geven nu al een forse druk op de entree - of zo u wilt - uitgang van de wijk. En dat heeft alles te maken met het thema waar we vanavond gelukkig weer over spreken, namelijk de enige ontsluiting van Veenendaal Oost en oostelijk Veenendaal: onze Rondweg Oost. Wie ’s ochtends naar zijn werk vertrekt of de kinderen naar school brengt… De Rondweg Oost moet worden gepasseerd of worden genomen…

 

En dat valt niet mee op bepaalde momenten. Dat kost veel tijd. Nu al. En dat baart zorgen. Nu al. Maar helemaal over enkele maanden of jaren als alle woningen in Buurtstede en de Veenderij opgeleverd zijn en het winkelcentrum gevonden is door het winkelend publiek.

Het is dan ook verbazingwekkend dat er in deze raad nog steeds fracties zijn die de ernst en urgentie van de situatie bagatelliseren, problematiseren en niet met oplossingen komen waar veel inwoners van Veenendaal en zeker het oostelijk deel dringend op wachten.

 

De Rondweg Oost is te belangrijk voor Veenendaalse inwoners en ondernemers om relativerend te spreken over dit thema. De leefbaarheid, bereikbaarheid en ontsluiting van Veenendaal is in het geding. En door het traject zoals we dat met de provincie lopen op dit moment gloort perspectief. En daar is mijn fractie bijzonder blij mee.

Laten we een krachtig en eenduidig signaal afgeven naar de provincie dat de Rondweg Oost voor ons niet ‘zomaar een rondweg is’ maar de leefbaarheid, bereikbaar en ontsluiting van Veenendaal voor een belangrijk deel bepaald.

 

Leefbaarheid, bereikbaarheid en een goede ontsluiting! Daar gaat het de SGP-fractie al langere tijd  om. Daarom is één van onze speerpunten het inzetten op een ‘goed bereikbaar Veenendaal’, waar de leefbaarheid voortdurend centraal staat.

In december 2017 bracht de raad van Veenendaal, na veel studie en onderzoek, advies uit aan de Provincie Utrecht. Het minimale voorkeursalternatief was een 2x2 rijstrook en een ongelijkvloerse kruising bij de Prins Clauslaan. We hebben daarnaast – samen met enkele andere partijen – een amendement A4 opgesteld en ingediend. 28 leden van deze raad stemden voor dit amendement wat heel veel aandacht vraagt voor leefbaarheid langs de Rondweg Oost. En het blijvend volgen van de leefbaarheid.  

 

Dit geamendeerde advies is door Gedeputeerde en Provinciale Staten serieus opgepakt. En opnieuw wordt Veenendaal advies gevraagd. Ons wordt vanavond gevraagd in te stemmen met het door het College opgestelde advies:

-        waarbij wordt uitgegaan van stedelijke inpassing van het noordelijke deel van de Rondweg met een snelheidsregime van 70 kilometer per uur;

-        met een ongelijkvloerse kruising ter hoogte van de Prins Clauslaan;

-        met diverse duurzaamheidsmaatregelen;

-        met het vragen van instemming om bouwgrond en bouwclaims op te kopen langs de Rondweg Oost om de verbreding mogelijk te maken;

-        met het vragen van instemming om de bestemmingsreserve leefbaarheid Rondweg Oost, na ontvangst van de bijdrage van OVO van € 3,25 miljoen en naar we hopen die van Food Valley te verhogen tot maximaal € 6,25 miljoen.

 

De SGP-fractie vindt het van groot belang dat de Rondweg Oost snel wordt aangepakt. Dat is nodig om het oostelijk deel van Veenendaal leefbaar, goed bereikbaar en ontsloten te houden. Het voorliggende advies sluit daar naadloos op aan. Gecombineerd met een verlaging van de snelheid en een redelijke bijdrage vanuit Veenendaal ligt er voor de SGP-fractie een advies waarvan we hopen dat het snel door de provincie wordt overgenomen. En vooral uitgevoerd!

 

Daarom kan dit advies op de steun van onze fractie rekenen.

 

Dick Both, SGP-fractie