HomeNieuwsGoed voor elkaar, de leefomgeving en onze economie

Goed voor elkaar, de leefomgeving en onze economie

Publicatiedatum: 6 nov. 2018

 

 

Het goede voor Veenendaal! Dat is wat we als SGP-fractie zoeken bij het bespreken en vaststellen van de Programmabegroting voor de komende jaren.

Goed voor elkaar!
De SGP staat voor een samenleving waarin iedereen zijn verantwoordelijkheden kent en neemt. De overheid is hierin een ‘schild voor de zwakken’, samen met kerken, verenigingen en het maatschappelijk middenveld. Kwetsbare groepen in de samenleving moeten kunnen rekenen op een overheid die hen ziet en ondersteunt. Dat willen we. En dat doen we. Maar bij deze Programmabegroting wordt ook duidelijk dat de toekomstbestendigheid van deze ondersteuning onder druk staat. Dat vraagt keuzes. De SGP denkt met deze programmabegroting - en de daarin nog te verwerken amendementen m.b.t. de eigen bijdrage in de huishoudelijke hulp en de vrijwilligersondersteuning die we (mede) indienen - ondanks de krapte voor het komende jaar, een verantwoord niveau van zorg en ondersteuning te kunnen bieden vanuit de gemeente. De al aangekondigde bezinning op een - ook financieel - toekomstgericht sociaal domein kan wat ons betreft niet snel genoeg starten.

Goed voor de leefomgeving!
We hebben de plicht ons in te spannen voor een duurzame en energiezuinige manier van leven
en werken. We zien de grote waarde van natuur- en groenbeheer: groen is uitermate belangrijk voor een goed en gezond leefklimaat. Met een goed beheer geven we - als overheid en burgers - invulling aan de Bijbelse opdracht tot rentmeesterschap. Daarom spannen we ons in om vuurwerkoverlast terug te dringen, zwerfafval uit het straatbeeld terug te dringen en onze openbare ruimte weer terug te brengen naar beheerniveau B.

Goed voor een economisch vitale gemeente!
We hebben een hoog voorzieningenniveau in Veenendaal, dat op peil gehouden moet worden. Economische vitaliteit is een belangrijke basis voor de sociale vitaliteit van Veenendaal. De SGP is overtuigd van het grote belang van een aantrekkelijk ondernemingsklimaat in Veenendaal. Bereikbaarheid is hierbij een belangrijk aandachtspunt voor de komende jaren. De SGP heeft zich daarnaast altijd ingespannen voor een vitaal winkel- en ICT-centrum en verantwoorde inspanningen daartoe gesteund of geïnitieerd. En zal dat blijven doen.

Dick Both
Fractievoorzitter SGP