HomeNieuwsBijdrage Integraal beleidskader sociaal domein

Bijdrage Integraal beleidskader sociaal domein

Publicatiedatum: 30 jan. 2020

 

Er is al veel gesproken over het Integraal beleidskader Sociaal Domein. Je kunt het vanuit diverse kanten bekijken. In de commissie werd al aangeven dat het CDA veel punten terugzag uit haar programma. Dat herkennen wij als fractie. Wij hebben ons verkiezingsprogramma even naast dit beleidskader gelegd. Ik citeer een kort stukje.

Jezus heeft ons geleerd God lief te hebben met ons hele hart en onze naaste als onszelf. Vanuit dit liefdesgebod heeft de samenleving als geheel een grote verantwoordelijkheid voor mensen die kwetsbaar zijn. Zij behoren zoveel mogelijk de ondersteuning te ontvangen vanuit hun eigen familie, netwerk, kerk, vereniging en andere maatschappelijke verbanden. De SGP ziet het als taak van de gemeente deze verbanden te helpen op een positieve manier hun opdracht ter hand te nemen. Waar vanuit deze basis onvoldoende ondersteuning geboden kan worden, schiet de gemeente te hulp met aanbod van algemene ondersteuning en waar nodig professioneel maatwerk. Zo zijn we goed voor elkaar.

Het zijn andere woorden maar toch lees ik hier de route die het Integraalbeleidskader volgt.

De SGP heeft altijd gepleit voor een verantwoordelijke samenleving. De decentralisaties in het Sociaal Domein zijn verweven met deze verantwoordelijkheid. Met een grote rol voor vrijwilligers en het eigen sociale netwerk.

Dat de positie van hetzelfde netwerk behoorlijk verzwakt is door maatregelen van de overheid en door individualisering is ook een feit. Wij blijven dan ook aandacht vragen voor de positie van vrijwilligers en mantelzorgers. Er moet zeker aandacht blijven voor het tegengaan van overbelasting bij zowel jonge als oudere mantelzorgers.

We zien dan ook uit naar de verdere uitwerking van onze motie met betrekking tot respijtzorg.

Ook geloven we in een door de gemeente aangestuurde welzijnsorganisatie,  hierdoor kan  een noodzakelijke verbinding ontstaan tussen verschillende partijen in de sociale basis en de gemeente.

Uit het bijgevoegde onderzoek blijkt maar weer de grote betrokkenheid van een groot aantal mensen bij hulp aan familie, buren, kennissen. De gemeente zou veel meer gebruik moeten maken van bestaande verbanden en organisaties. Veel mensen willen wel een bijdrage leveren, maar zijn zelf afwachtend. In het verleden werd veel door de gemeente aangestuurd. Er zal een omslag in denken moeten plaatsvinden bij de inwoners. Er moet niet vanzelfsprekend vanuit gegaan worden dat de gemeente alles oplost.

In de commissie hebben wij al onze zorgen geuit over het gevolgen van vechtscheidingen. We benadrukken het belang van het veilig en gezond opgroeien van onze jongeren. Het CJG heeft een grote taak in het vroegtijdig begeleiden van ouders en hun kinderen.

Over de rol van de huisartsen in het doorverwijzen van jongeren naar het CJG is al veel gesproken, we hebben vertrouwen dat de plannen van het college bij zullen dragen aan het verhogen van deze doorverwijzing. De suggestie dat een fysieke werkplek bij huisartspraktijken een optie is een goede, maar misschien wel een te dure optie.

Kortom wij zijn tevreden met dit beleidskader, het is een zorgvuldig gelopen project en zien uit naar de resultaten van het uitvoeringsplan van 2020.

 

Gert Geerts, SGP-Fractie Veenendaal.