HomeNieuwsAmendementen SGP Algemene beschouwingen 2018

Amendementen SGP Algemene beschouwingen 2018

Publicatiedatum: 13 nov. 2018

Twee van de door de SGP ingediende amendementen zijn aangenomen, deze waren er om geld te besparen.
Daardoor was er ruimte om de verhoging van de eigen bijdrage in de huishoudelijke hulp niet te hoeven verhogen en is er meer geld voor vrijwilligers/mantelzorgers.

Het eerste amendement betrof het vervolgonderzoek toekomst theater.

De programma begroting 2019-2022 voorziet voor de komende jaren een tekort van circa 5 miljoen euro. Daarom is het nodig te kijken naar besparings mogelijkheden. Er is een bedrag van € 150.000 opgenomen als vervolgonderzoek voor de toekomst van het theater. Er zijn geen middelen om aanbevelingen van het rapport uit te voeren. We stelden dan ook voor om dan ook geen geld uit te geven aan een rapport waar niets mee gedaan zal worden. Het vrijgekomen bedrag kan dan toegevoegd worden aan de algemene reserve. 

Dit mendement A8 ‘niet uitvoeren vervolgonderzoek toekomst theater en vrijval toevoegen aan algemene reserve’ is aangenomen. Voor stemden: CU, VVD, SGP, ProV, LokaalV, DENK. Tegen stemden: CDA, D66, SP, GroenLinks, PvdA.

Het tweede amendement betrof de bijdrage van de gemeente Veenendaal aan het Gilbertjaar.

Het voorstel is dat het budget voor subsidieverlening aan de Stichting van Schoonebeke verminderd wordt met € 200.000,00. Deze vrijval wordt toegevoegd aan de Algemene reserve.

Hierbij wordt in overweging genomen:

- Het Veense huishoudboekje laat het niet toe dat deze omvangrijke investering gedaan wordt. 

- Er wordt met veel passie en energie door de initiatiefnemers  gewerkt aan de voorbereiding van het Gilbertjaar.

- De stichting heeft een subsidie aanvraag gedaan voor € 300.000,--

- Voor de gemeente is het belangrijk dat het Gilbertjaar wel doorgang kan vinden in 2019, maar ook dat dit uitgevoerd kan worden met een lager bedrag dan het gevraagde subsidiebudget.

- Vanuit het mandaat van het college wordt € 47.000,-- uitgekeerd uit het reguliere budget op het taakveld economische promotie aan subsidie voor Gilbert van Schoonebeke en hier wordt in de komende jaren 2019-2022 € 253.000,-- aan toegevoegd, waarmee er in totaal € 300.000,-- budget voor subsidieverlening beschikbaar komt.

Het Amendement A9 ‘Verlagen budget voor subsidieverlening Stichting Gilbert van Schoonbeke’ is aangenomen. 18 stemmen voor, 14 stemmen tegen. Voor stemden: CU, SGP, ProV, D66, PvdA, Tegen stemden: VVD, CDA, LokaalV, DENK, SP, GL.

Overige stemmingen:

Amendement A3 ‘OZB 10% verhogen voor verzachtende maatregelen in het sociaal domein’ is met 21 stemmen voor en 11 stemmen tegen aangenomen. Voor stemden: CU, SGP, ProV, D66, DENK, SP, GL, PvdA. Tegen stemden: VVD, CDA, LokaalV.

Amendement A11 ‘Klanttarief voor schoonmaakondersteuning verlagen’ is unaniem aangenomen. Voor stemden: CU, VVD, SGP, ProV, CDA, LokaalV, D66, DENK, SP, GroenLinks PvdA.

Amendement A12 ‘Extra budget voor vrijwilligerswerk’ is met 27 stemmen voor en 5 stemmen tegen aangenomen. Voor stemden: CU, SGP, ProV, CDA, LokaalV, D66, DENK, SP, GroenLinks, PvdA. Tegen stemde: VVD.

 

De geamendeerde 2019-2022 is met 27 stemmen voor en 5 stemmen tegen aangenomen. Voor stemden: CU, VVD, SGP, ProV, CDA, D66, DENK, SP. Tegen stemden: LokaalV, GroenLinks, PvdA.

Hierna kwamen er nog enkele moties in stemming:

Motie M6 ‘kinderraad en jongerendebat’ is met 28 stemmen voor en 4 stemmen tegen aangenomen. Voor stemden: CU, VVD, ProV, CDA, LokaalV, D66, DENK, SP, GroenLinks, PvdA. Tegen stemde: SGP.

 

Motie M9 ‘Staak verzet tegen Abonnementstarieven’ is met 17 stemmen voor en 15 stemmen tegen aangenomen. Voor stemden: CU, LokaalV, D66, DENK, SP, GroenLinks, PvdA. Tegen stemden: VVD, SGP, ProV, CDA.

Motie M10 ‘Uitvoeringsplan burgerparticipatie en communicatie’ is unaniem aangenomen.

Motie M14 ‘Benchmark gemeentelijke organisatie’ is met 31 stemmen voor en 1 stem tegen aangenomen. Voor stemden: CU, VVD, SGP, ProV, CDA, LokaalV, D66, DENK, GroenLinks, PvdA. Tegen stemde: SP.

otie M17 ‘Stimuleren gebruik fiets en ov door werknemers gemeente’ is met 17 stemmen voor en 15 stemmen tegen aangenomen. Voor stemden: CU, ProV, D66, DENK, SP, GroenLinks, PvdA. Tegen stemden: VVD, SGP, CDA, LokaalV.

Wilt u meer weten over de inhoud? 

Kijk de vergadering terug, of lees de stukken via:

https://veenendaal.raadsinformatie.nl/vergadering/555466/Gemeenteraad%20%28vervolg%29%2012-11-2018.