HomeFractie

Fractie

Marco  Verloop
Marco Verloop Wethouder college 2010-heden, , Raadslid van 2000 - 2010 0318-538415 marco.verloop@veenendaal.nl

Portefeuilles
Verantwoordelijk voor:

financiën en control / belastingen / economie / bedrijfsvoering / (intergemeentelijke) dienstverlening / control sociaal domein, decentralisaties / vastgoed- en accommodatiebeleid / werkgeversdienstverlening / revitalisatie bedrijventerreinen / leegstand.

Plaatsvervanger: wethouder Arianne Hollander

Nevenfuncties:

Bezoldigde functies namens de gemeente:
Commissaris OVO Beheer B.V. (de bezoldiging vloeit volledig terug naar de gemeentekas)

Onbezoldigde functies namens de gemeente:
Aandeelhouder Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Aandeelhouder Vitens
Lid Algemeen bestuur IW4

Bezoldigde functies buiten het gemeentebestuur:
Lid Raad van Toezicht RMU
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting voor Speciaal Onderwijs op Gereformeerde Grondslag in de Regio Veluwe (SSOGG)
Vicevoorzitter Raad van Toezicht Christelijke Onderwijs Groep (COG)

Dick Both
Dick Both Fractievoorzitter Dick.both@veenendaal.nl

Portefeuilles
Programma 1: Fysieke leefomgeving:
·         Openbare ruimte (beheer wegen en groen, wijkteams)
·         Verkeer en vervoer (w.o. Rondweg Oost)
·         Vastgoed, accommodatiebeleid en projectenboek
·         Bouwen en wonen
·         Volkshuisvesting/Woonvisie
·         Ruimtelijke ordening (w.o. hoogspanning)
·         Monumenten
·         Riolering en waterbeheer
·         OVO/DEVO
Gemeenschappelijke regelingen m.b.t. dit programma:
·         Welstand en monumenten

Programma 2: Economie, werk in ontwikkeling
·         Onderwijs
·         Vastgoed onderwijs
·         Koopzondag

Programma 4: Burger en bestuur
·         Toekomstige ontwikkeling/omgevingsvisie

Dave Scheele
Dave Scheele Fractiesecretaris, Voorzitter Auditcommissie Dave.scheele@veenendaal.nl

Portefeuilles
Programma 1: Fysieke leefomgeving:
·         Integrale veiligheid en crisisbeheersing
·         Parkeren
Gemeenschappelijke regelingen m.b.t. dit programma:
·         VRU

Programma 2: Economie, werk in ontwikkeling
·         Economische ontwikkeling/ondernemersfonds/leegstand
·         Winkelstad/centrum Veenendaal
·         Evenementenbeleid

Programma 3: Sociale leefomgeving
·         Cultuur

Programma 5: Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien
·         Financieel beleid
·         Rekenkamer
·         Belastingen

Gert Geerts
Gert Geerts Fractielid Gert.geerts@veenendaal.nl

Portefeuilles
Programma 1: Fysieke leefomgeving:
·         Begraafplaats
·         Afval en milieubeheer
·         Duurzaamheid, energieneutraliteit en klimaat
Gemeenschappelijke regelingen m.b.t. dit programma:
·         AVU
·         ODRU
·         ACV

Programma 2: Economie, werk in ontwikkeling
·         Recreatie
Gemeenschappelijke regelingen m.b.t. dit programma:
·         Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug

Programma 3: Sociale leefomgeving
·         WMO
·         Jeugd
·         Sport
Gemeenschappelijke regelingen m.b.t. dit programma:
·         GGD

Theo van Iperen
Theo van Iperen Fractielid Theo.van.Iperen@veenendaal.nl

Portefeuilles
Programma 2: Economie, werk in ontwikkeling
·         ICT-stad Veenendaal
·         Re-integratie en participatiewet
·         Sociale werkvoorziening
·         Armoede en schuldenbeleid
Gemeenschappelijke regelingen m.b.t. dit programma:
·         IW4

Programma 4: Burger en bestuur
·         Food Valley en andere samenwerkingsverbanden
·         Burgerzaken
·         PR en communicatie
Gemeenschappelijke regelingen m.b.t. dit programma:
·         Food Valley

Programma 6: Bedrijfsvoering
·         Bedrijfsvoering gemeente
·         Cultuurverandering gemeentelijke organisatie
·         Gemeenschappelijke regelingen

Jan Snoei
Jan Snoei Schaduwraadslid jan.snoei@veenendaal.nl

Portefeuilles
Economie, evenementen, cultuur en financiële thema’s, waaronder het waar gewenst meedenken met financiële paragraaf van thema’s/agendapunten.

Jan Verboom
Jan Verboom Schaduwraadslid

Portefeuilles
Ruimtelijke ordening, Sport, GGD en milieu